Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Toto jsou obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti se sídlem: EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují, identifikační číslo: 28778367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26831 (dále jen „prodávající“).
 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 • Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dodilny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Provozovna společnosti:
  EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují
 • Telefon: +420 491 114 334
 • Email: obchod@egrikon.cz . Emaily jsou vyřizovány v pracovní době průběžně v závislosti na pořadí přijetí, nejdéle však do 5 pracovních dní.

Bankovní spojení:
pro platby v měně CZK     Fio banka, a.s.             2900677147 / 2010
pro platby v měně CZK     Komerční banka, a.s.   43-6220830257 / 0100
pro platby v měně EUR     Fio banka, a.s.             2900847142 / 2010                                                                                                                                                     IBAN CZ5020100000002900847142                                                                                                                            SWIFT FIOBCZPPXXX


2. VYMEZENÍ POJMŮ

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 • Dodavatel/prodávající/zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Klient/Kupující/objednatel – spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Klient/Kupující/objednatel – nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pokud je uvedena informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží mimo území České republiky, jedná se sdělení orientačních nákladů spojených s balením a dodáním zboží, jejich výše může být před doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím jednostranně upravena.
 • Objednání zboží je možné realizovat prostřednictvím:
        1. E-SHOPU na webovém rozhraní obchodu.
              - Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
             - Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)
 

       2. PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY kupujícího, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti, a to zasláním na adresu: EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují

        3. EMAILU, kdy kupující může zaslat objednávku, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti na e-mailovou adresu: obchod@egrikon.cz

       4. TELEFONU, který je k dispozici pro příjem objednávek na tel. čísle +420 491 114 334 v pracovní dny 9.00-12.00 a 13.00-15.00 hodin

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Pokud bude klientem zvolena platba za zboží předem na účet prodávajícího, uskuteční se tato platba až na základě přijetí objednávky – akceptací objednávky prodávajícím a žádostí o převod peněžní částky. Prodávající a kupující se dohodnou na termínu platby předem na účet.
 • Pokud byla objednávka přijata v den pracovního klidu (víkendu) nebo ve svátek, posouvá se tímto zpracování objednávky ze strany prodávajícího na následující pracovní den.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ověření obsahu objednávky učiněné prostřednictvím telefonu či emailu (přesný druh zboží), způsob a termín dodání zboží, a to před tím, než začne s plněním smlouvy.
 • V případě osobního odběru zboží na provozovně vzniká kupní smlouva obdobným způsobem, který byl výše popsán za předpokladu, že byly k jejímu vzniku použity prostředky komunikace na dálku.
 • Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka od kupujícího a samotná kupní smlouva vzniká až potvrzením prodávajícím, nikoliv automatickou kopií objednávky, která je zaslána okamžikem odeslání objednávky.
 • Od okamžiku potvrzení objednávky operátorem obchodu lze vzniklou smlouvu měnit nebo rušit pouze na základě zákona nebo vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího. Přílohou potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího.
 • Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


4. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 • Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky, ji zkontrolovat a případně opravit. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku využitých k uzavření smlouvy si hradí každá strana samostatně v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto služeb.


5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 • Ze strany kupujícího:
  Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu, kdykoliv před jejím telefonickým či emailovým potvrzením prodávajícím.
 • Ze strany prodávajícího:
  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, parfémy, štětce na líčení, planžety a náhradní hlavy na holící strojky apod.) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@egrikon.cz
 • Adresa prodejce: EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 • Informace o nákladech na dopravu spojené s případným vrácením zboží dle ustanovení § 1811 odst. 2 c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Vámi vybrané zboží nemusí svou povahou odpovídat běžným poštovním zásilkám (např. přípustná maximální délka balíku nebo přípustná maximální váha). Z tohoto důvodu nemůže být toto zboží vráceno prodávajícímu obvyklou poštovní cestou prostřednictvím České pošty, s.p.
 • Zboží je možné vrátit na adresu provozovny: EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují
 • Cena dopravy je závislá:
  – na místě odkud zboží vracíte na adresu provozovny EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují
  – na hmotnosti vraceného zboží (orientační hmotnost je uvedená na obalu, v popisu a parametrech zboží, reálnou hmotnost je nutno zvážit)
  – na objemu vraceného zboží (uvedeno na obalu nebo nutno změřit)
  Zboží může být vráceno například prostřednictvím těchto společností, tzv. Sběrnou službou:

   Geis              https://www.geis-group.cz/cs
   TOPTRANS  http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz
   PPL              https://www.ppl.cz/

 • Lze také využít nabídky individuální nákladní dopravy – přehled dopravců naleznete na internetu:
 • Ceny se k datu 1.8.2018 pohybují okolo 25 Kč/km jízdy (pozor – většina společností účtuje oba směry dopravy, tj. tam i zpět, plus vzdálenost z místa podnikání k nakládce). Při volbě tohoto způsobu dopravy si nechte od dopravce předem vyhotovit závaznou nabídku.
 • Příklad ceny dopravy při objednání tzv. Sběrnou službou (Geis Parcel CZ s.r.o. nebo TOPTRANS) : Cena dopravy např. pásové pily na kov G5012WA (80 kg) na vzdálenost 100 km je cca 700 -1.000,- Kč.
 • Zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu (pokud byl přiložen), návodu a veškeré dokumentace – nejlépe v nepoškozeném původním celistvém originálním obalu společně s kopií dokladu o koupi (faktura, dodací list).
 • V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží, zejména kdy bylo zacházeno se zbožím jinak než v souladu s návodem a také intenzitou, která převýší prohlédnutí a vyzkoušení nebo ověření vlastností zakoupeného zboží. Pokud je tedy vrácené zboží zničeno, poškozeno, částečně spotřebováno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
 • V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je však takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo způsobem na kterém se prodávající s kupujícím dohodli.
 • Prodávající vrací finanční prostředky za dopravné (byly-li účtovány) k zákazníkovi (ne za dopravné při vrácení) v nejnižší nabízené výši v případě, že si spotřebitel zvolil dražší způsob dopravy.
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a prodávající zboží převzal. Nikoliv však na dobírku (prodejce si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít).
 • Prodávající doporučuje vrácené zboží důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky a popisy – zároveň se doporučuje zboží klientem pojistit, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnuto další zboží se 100% slevou a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i ostatní zboží poskytnuté se 100% slevou.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti, nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li se opak.
 • Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti (tj. nikoliv spotřebitel), má nárok pouze na dvanácti (12) měsíční záruční dobu od převzetí zboží.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci od kupujícího dozvěděl.
 • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu. Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

8. DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVNÉ
 • Zboží bude odesláno kupujícímu obvykle do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem.
 • Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, může být doba dodání delší, zejména v případě, kdy zboží není skladem, či je skladem u externích dodavatelů, nebo se standardně do ČR nedováží, maximálně však 90 dní.
 • Místo dodání zboží je stanoveno na základě informací poskytnutých kupujícím z objednávky zboží, případně odlišné, dohodne-li se tak prodávající s kupujícím.
 • Drobné zboží je zasíláno od 59 Kč do 399 Kč dle povahy, jak Českou poštou, tak i soukromým dopravcem, nebo kurýrem.
 • Těžké a rozměrné zboží je zasíláno od 399 Kč dle hmotnosti, objemu a vzdálenosti soukromým dopravcem, nebo kurýrem.
 • Doběrečné 40 Kč, bude-li zvolena platba předem, není účtováno.
 • Přesná cena je zobrazena vždy v nákupním košíku před objednáním – odesláním objednávky.
 • U vybraného zboží poskytuje prodávající dopravu zdarma.
 • Vybrané zboží s dopravou zdarma po ČR je označeno logem „doprava zdarma“. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravy, pokud bude nevhodně zvolena kupujícím, nebo není-li možné zvolenou dopravou dodání zboží uskutečnit, toto však nebude mít vliv na konečnou cenu uvedenou v objednávce kupujícího.


9. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu za cenu aktuální v době odeslání objednávky. Cena zboží je konečná včetně DPH. Zboží je až do doby úplného zaplacení celé ceny, majetkem prodávajícího.
 • Uhrazení ceny za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu několika způsoby:
  - v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují
  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (peníze převezme smluvní přepravce)
  - bezhotovostně bankovním převodem na zveřejněné účty prodávajícího
  - u vybraného zboží platební bránou GoPay
  - prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním zboží a úhradou ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením, dodáním zboží a úhradou.
 • Standardně prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, může prodávající požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Po dohodě s kupujícím může prodávající vystavit zálohovou nebo proforma fakturu a zboží odeslat kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny.
 • V případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Pokud byla platba provedena bankovním převodem, je zboží odesláno až po fyzickém připsání celkové výše ceny na účet prodávajícího.
 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


10. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Doporučujeme kupujícímu, aby své výhrady k dodávce zboží uvedl na přepravní list (roztržený, promáčklý, promočený obal, díra v obalu atd.), či toto zboží odmítl převzít z důvodu možného poškození zboží dopravou.
 • Poškození obalu zásilky, způsobené přepravou, doporučujeme nejlépe reklamovat v okamžiku převzetí zásilky přímo přepravci.
 • Jestliže kupující zboží převezme bez výhrady – uvede svým podpisem do přepravního listu, že převzal zásilku nepoškozenou, poškození z přepravy se poté špatně dopravci prokazuje. Proto prodávající doporučuje, aby kupující vždy řádně zkontroloval, zda je zásilka, zejména její obal, z vnějšku nepoškozená.
 • Pokud kupující v takovém případě bude bezprostředně kontaktovat prodávajícího a uvede do přepravního listu své výhrady k zásilce zboží, výrazně tak přispěje k rychlému a bezproblémovému vyřešení vzniklé situace a kupující má následně možnost požadovat opravu zboží nebo dodání nového zboží, případně požadovat přiměřenou slevu. To vše bez zbytečného odkladu.
 • U České Pošty doporučujeme poškození, nebo úbytek obsahu, zásilky reklamovat v co nejkratší době na doručující poště.
 • Nedodržení výše uvedených postupů spotřebitelem se nedotýká jeho práv z odpovědnosti za vady. Dodržení zmíněných postupů lze však spotřebiteli doporučit.
 • Standardní doručení:
  1. Dopravce doručuje zboží standardně před dům, případně za první uzamykatelné dveře, pokud tomu způsobilost povrchu dovoluje (povrch pro paletový vozík, či rudlík).
  - kupující se musí vždy připravit na doručení zboží, zvláště pokud jde o zboží velké a těžké. Řidič jezdí sám, bez závozníka a není tedy schopen zboží stěhovat po schodech nebo patrech, proto je nutné, aby si kupující zajistil adekvátní pomoc, pokud na manipulaci se zbožím sám nestačí. V ceně dodání není instalace, žádné stěhování ani vynesení zboží do pater.
  - řidiči, ve většině případů, před doručením zásilky telefonicky kupujícího kontaktují, aby byl připraven na převzetí zboží. Jestliže se i přes veškerá snažení dopravce, nepodaří kupujícího na adrese dodání zastihnout, zanechá na místě vzkaz s telefonním číslem depa dopravce, kde je možné domluvit náhradní termín dodání zboží, nebo vlastní odběr zboží z depa dopravce.
  2. Česká pošta – pokud nebude kupující k zastižení na dodací adrese, bude zásilka uložena na omezenou úložní dobu, dle poštovních podmínek v závislosti na typu zásilky a připravena k vyzvednutí kupujícím na příslušné pobočce České pošty.


11. SERVIS, REKLAMACE

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li se opak.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci od kupujícího dozvěděl.
 • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), která musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu. Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 • V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
 • Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
  Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  a) zboží nelze podle záručního listu, nebo dokladu o zakoupení identifikovat
  b) neodbornou instalací (byla-li požadována instalace odborná a kupující na to byl řádně upozorněn), nesprávným zacházením či obsluhou nebo použitím v rozporu s návodem na použití
  c) není doložen platný doklad o zakoupení (kupující tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty)
  d) zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely, než ke kterým je určeno, nebo v jiných podmínkách než obvyklých
  e) zásahem do zboží včetně úprav, jiným než autorizovaným servisním střediskem (např. výměna, zkrácení přívodních kabelů nebo jakékoli jiné úpravy atd.)
  f) zboží bylo mechanicky poškozeno, například pádem nebo úderem
  g) poškození zboží bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí (přírodní katastrofy, požár, záplavy atd.)
  h) zboží bylo poškozeno vinou uživatele (například použitím poškozeného nebo nevhodného příslušenství, přetížením atd.)
  i) byla-li zanedbána péče nebo běžná údržba zboží (například znečištěné větrací otvory, provedení předepsaných výměn provozních náplní, zanedbané promazání a seřízení, zanedbaná kontrola a výměna uhlíkových kartáčů atd.)
  j) bylo-li zboží používáno i po projevující se závadě
  k) při poškození během transportu
  l) v případě, že byl na zboží proveden jakýkoli neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou.
  m) nebylo-li k posouzení předáno kompletní zboží
  n) pokud nebyla se zbožím ukončena činnost okamžitě pro projevu nestandartního chování (například zvýšená hlučnost, nadměrného jiskření kolektoru, vysoká teplota motoru, pískání ložisek atd.)
  o) zboží, které bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
  p) běžného opotřebení zboží způsobeného obvyklým užíváním
  q) zboží bylo poškozeno (přetíženo) nadměrným (v rozporu s účelem jeho užití plynoucím z dokumentace a charakteru zboží) zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • V případě oprávněné (uznané reklamaci) má kupující – spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 • Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, a to nejdéle do pěti (5) pracovních dní od převzetí zboží k reklamaci. Dále prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Prodávající informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace emailem, písemně, či formou zprávy SMS do 30 dnů od přijetí reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


 13. EVIDENCE TRŽEB

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem, nebo v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě.


14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@egrikon.cz
  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


15. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

16. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:
   - adresa pro doručování: EGRIKON s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují
   - adresa elektronické pošty: obchod@egrikon.cz
   - telefon: +420 491 114 334
 • Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností EGRIKON s.r.o. a kupujícím. Kupujícím může být fyzická osoba i právnická osoba. Právní vztahy vzniklé na základě uzavřené smlouvy se řídí v případě spotřebitele zejména občanským zákoníkem a v případě fyzické či právnické osoby, která není spotřebitelem, obchodním zákoníkem.
   
 • Společnost EGRIKON s.r.o. si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky, v závislosti na změně příslušných právních norem a obchodní politice společnosti.
 • Obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 


Ve Vrchovinách dne 7.6.2021

 

 • Obchodní podmínky ke stažení_ vložit odkaz
 • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy_vložit odkaz